Regulamin

REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA

Z USŁUG CENTRUM FITNESS OLYMP

  Klienci nie mogą skorzystać z usług jeśli:

Przy recepcji jest obsługiwana tylko jedna osoba. Pozostałe osoby stoją zachowując 2 metrowe odległości między sobą.

Maksymalna ilość osób korzystających z głównej sali (siłowni) to 50 osób.

Maksymalna ilość osób korzystających z dużej sali to 17 osób (16 +instruktor)

Maksymalna ilość osób korzystających z zajęć Indoor cycling to 10 (9 +instruktor) – zalecenia – co drugi rower jest w użyciu.

Nie należy spóźniać się na zajęcia. Bądź co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Obowiązują zapisy na wszystkie zajęcia grupowe. ( telefonicznie bądź na miejscu )

W przypadku rezygnacji z zajęć należy niezwłocznie powiadomić o tym recepcję klubu, ale nie później niż 2h przed planowanym treningiem.

Przed każdym przyjazdem do klubu należy upewnić się czy dane zajęcia odbędą się.

Gdy zapisana osoba spóźni się na zajęcia, nie będzie mogła z nich skorzystać. Instruktor ma prawo wówczas wyprosić ją z zajęć.

Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo do usunięcia tych zajęć z planu, których frekwencja jest zbyt niska.

Osobom z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), zaleca się rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych.

Zajęcia grupowe trwają 45 minut.

Zaleca się utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness podczas ćwiczeń.

W salach wyznaczono na podłodze miejsca do ćwiczeń zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi.

Podczas ćwiczeń na siłowni dopuszczenie jest używanie co drugiej maszyny w tym samym momencie – nadzór sprawuje personel klubu.

Każdy klient jest zobowiązany do dezynfekcji maszyny lub sprzętu przed i po jego zastosowaniu.

Szatnie oraz prysznice są dostępne dla klientów.

Nie należy stosować suszarek nadmuchowych do suszenia rąk oraz suszarek do włosów.

Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.